แถลงข่าวเรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการปล่อยสัตว์ในวัด

1520 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แถลงข่าวเรื่อง
“การจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการปล่อยสัตว์ในวัด”


สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์กรเครือข่าย

เช่น คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย SaveWildlifeThailand บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ฯลฯ ร่วมกันจัดแถลงข่าวเรื่อง “การจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการปล่อยสัตว์ในวัด” ณ ห้องนิทรรศการ บ้านปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนจาก นายเลิศ กรุ๊ป และมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง

สืบเนื่องจากการที่สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขอมติมหาเถรสมาคม ในการกำหนดเขตพื้นที่วัด เป็นเขตห้ามปล่อยสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 19/2561 มติที่ 410/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติรับทราบ เรื่อง “การจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการปล่อยสัตว์ในวัด” อันประกอบด้วย

1.ให้กำหนดพื้นที่วัดเป็นเขตห้ามเจ้าของสัตว์ นำสัตว์มาปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำใดๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร

2.ให้กำหนดเขตพื้นที่วัดเป็นเขตห้ามซื้อขายหรือการทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าชีวิตสัตว์ภายในเขตวัด
3.ให้วัดต่างๆ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน จึงจัดแถลงข่าวขึ้น ซึ่งภายในงานมีการรับชมภาพยนตร์สั้น “ปล่อยนก บุญ หรือบาป?” และภาพยนตร์สั้น “รักไม่ปล่อย” ชม VTR พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เกี่ยวกับคติธรรมการปล่อยสัตว์ในวัด

การตอบคำถามสื่อมวลชน นำโดย คุณสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม และรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณปภาวิน หงษ์ขจร (มังกร) และคุณเวฬุรีย์ ดิษยบุตร (ฝ้าย) ทูตสันถวไมตรีสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ดารานักแสดงช่อง 8 คุณฌาร์ม โอสถานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2006 คุณเจษฎา อนุจารี ที่ปรึกษาสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นต้น ดำเนินรายการโดย คุณพรอัปสร นิลจินดา ผู้อำนวยการส่วนผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์


1. การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ในวัด กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านภาพยนตร์สั้น 2 เรื่อง ซึ่งทางสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น คือ “ปล่อยนก บุญ หรือบาป?” และ “รักไม่ปล่อย” และจะจัดกิจกรรมรณรงค์ทำบุญไม่ทารุณสัตว์ รักสัตว์ในโรงเรียน ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ และกิจกรรมการเผยแพร่เนื้อหากฎหมายและวิธีใช้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ และพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ และจัดทำโปสเตอร์รณรงค์ในวัดให้กระจายไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศ


2. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตาม มติ มส. ในการจัดทำหลักเกณฑ์ รายละเอียดเนื้อหา วิธีการ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการดำเนินการทางกฎหมายในกรณีตัวอย่างให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน (Hotline) ให้คำปรึกษากฎหมาย และการดำเนินการกรณีตัวอย่าง ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยการประสานงานกรมอุทยานฯ กรมปศุสัตว์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินคดี เปรียบเทียบปรับและอื่นๆ และใช้เครือข่ายอาสาสมัครสวัสดิภาพสัตว์ เฝ้าระวังและแจ้งเหตุ พร้อมแจกสื่อรณรงค์ใบปลิวแผ่นพับให้ผู้มาทำบุญที่วัด

3. มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 23 กำหนดห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ ปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำการใด ๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร มาตรา 32 กำหนดว่า เจ้าของไม่ปฏิบัติ หรือฝ่าฝืนมาตรา 23 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 16, 19, 20 ประกอบมาตรา 47 กำหนด ห้ามล่า ครอบครองและการค้า สัตว์ป่าคุ้มครอง ถ้าไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และจะมีการเสนอเพิ่มเติมนิยามสัตว์ที่อาศัยตามธรรมชาติ ตามมาตรา 3 พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ ให้ครอบคลุมสัตว์ป่า เช่น นก เต่า ฯลฯ และการเสนอเพิ่มเติมให้ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่ความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ การขึ้นทะเบียนสัตว์และการดูแลสัตว์จรจัด ด้วย


ภายหลังการตอบข้อซักถามสื่อมวลชนแล้ว สมาคมฯ ได้ส่งมอบหนังสือและสื่อรณรงค์ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบด้วย โปสเตอร์ “ปล่อยนก บุญ หรือบาป?” เพื่อมอบให้กับวัดทั่วประเทศ แผ่นวิดีทัศน์ (DVD) ภาพยนตร์สั้น “ปล่อยนก บุญ หรือบาป?” และ “รักไม่ปล่อย” หนังสือเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพและการป้องกันการทารุณสัตว์ ซึ่งได้จัดพิมพ์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ชุดละ 8 เล่ม จำนวน 400 ชุด เพื่อมอบให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เพื่อมอบให้พระสังฆาธิการทั่วประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการรณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้